Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy www.nomadist.cz

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

  1. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (v případě uzavření kupní smlouvy),
  2. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), 
  3. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu)

 

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele:

nomadist.cz – NOMAD DISTRIBUTIONS s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,

tel.: +420 777 211 631, e-mail: vojtech@nomadist.cz

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • kdy je kupujícím podnikatel (uvedeno IČ),
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží u kterých byl porušen hygienický obal,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislena vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

  

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.3. Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy:

2.3.1 Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Vojtěch Lavický, Svatoplukova 59, 615 00, Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3.2 Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.3.3 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.