fbpx
Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky Nomadist s.r.o

Nomadist s.r.o
IČO 11840773
Nové sady 988/2, 602 00, Brno
C 355224 vedená u Městského soudu v Praze

0. Názvosloví

0.1 Nomadist s.r.o je společnost sdružující průvodce, která zprostředkovává průvodce pro moto-výpravy. Společnost není cestovní kancelář, nýbrž cestovní agentura.

0.2 Oprávněná osoba – osoba, která je oprávněná jednat ve věcech společnosti. Především  Vojtěch Lavický 777211631

0.3 Moto-výprava je výprava na motocyklech vedená průvodcem, který poskytuje průvodcovské služby.

0.4 Průvodce – osoba, která je oprávněnou osobou k tomu, aby organizovala a vedla moto-výpravu.

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy o poskytování průvodcovských služeb během moto-výprav (dále jen „smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají průvodce a účastník moto-výprav (dále také „klient“).

1. Uzavření smlouvy

1.1 Uzavření smlouvy předchází vyplnění nezávazné přihlášky na webové stránce s moto-výpravou, nebo jiná nezávislá poptávka zájemce po smlouvě. Na základě poptávky je zájemce zařazen na seznam účastníků potenciální moto-výpravy. Pokud průvodce uzná, že je reálná šance, aby se moto-výprava uskutečnila, požádá zájemce o potvrzení jejich dosud nezávazné přihlášky. Nejpozději při této příležitosti zašle průvodce klientovi podmínky. Jestliže zájemce potvrdí svoji přihlášku a v požadované výši uhradí zálohu z celkové ceny průvodcovských služeb, je uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou podmínky, a zájemce se stává klientem. Pokud se tímto způsobem přihlásí k moto-výpravě alespoň
minimální počet klientů, průvodce oznámí klientům, že se moto-výprava uskuteční. V případě, že počet klientů nedosáhne požadovaného minima, moto-výprava se neuskuteční a průvodce vrátí klientům zálohy v plné výši.

1.2 Po uzavření smlouvy průvodce a klienti vzájemnou komunikací doladí přesné datum moto-výpravy tak, aby vyhovovalo všem (či co nejvíce) klientům. Přesný termín konání je sice určen později, ale nachází se v rámci širšího termínu, který byl avizován průvodcem a odsouhlasen klientem již ve fázi potvrzování nezávazných přihlášek. Proto, jakýkoliv nesouhlas klienta s přesným termínem motovýpravy, který vyústí v odstoupení od smlouvy ze strany klienta, bude posuzován dle bodu 4.3 těchto podmínek.

2. Práva a povinnosti průvodce

2.1 Průvodce je povinen poskytnout klientovi průvodcovské služby v dohodnuté destinaci a v dohodnutém termínu. Průvodcovské služby spočívají v organizačním zabezpečení moto-výpravy, v poskytování informací, pomoci domluvit se a ve zprostředkování cestovních služeb. Průvodce naopak neposkytuje jiné cestovní služby, např. ubytování, dopravu nebo stravu. Motovýprava proto není zájezdem ve smyslu § 2521 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a klient není chráněn jako účastník zájezdu.

2.2 Průvodce je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo ukončit dohodnutý program moto-výpravy, nebo její části, v případech, kdy to vyžaduje ochrana života, zdraví nebo majetku kteréhokoli klienta nebo jeho vlastní.

2.3 Průvodce je oprávněn použít k plnění svých povinností zástupce.

2.4 Vzniklé problémy se průvodce snaží řešit dle svých možností a schopností.

3. Práva a povinnosti klienta

3.1 Klient je povinen k úhradě sjednané ceny průvodcovských služeb. Klient je povinen v případě potřeby poskytnout zálohu.

3.2 Klient se účastní moto-výpravy na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, zvláště pak po zvážení svého zdravotního stavu, fyzických i duševních možností a poměrů v destinaci.

3.3 Klient je povinen zajistit si pro účast na moto-výpravě kvalitní cestovní pojištění pro případ nemoci a úrazu s dostatečným limitem finančního krytí. Klient je povinen zajistit povinné pojištění motocyklu potřebné pro danou destinaci a pojištění motocyklu pro případ technických problémů s dostatečným limitem finančního krytí. Dále se důrazně doporučuje pojištění zavazadel a odpovědnosti za způsobené škody. Pokud klient není pojištěn, průvodce není povinen asistovat při řešení následků.

3.4 Klient je povinen dodržovat pokyny průvodce a být ohleduplný vůči ostatním klientům. Klient musí počítat s nezbytností přizpůsobení některých jeho přání a požadavků potřebám skupiny. Klient je povinen dodržovat právní předpisy navštívených států, chovat se během moto-výpravy v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a nepoškozovat a negativně neovlivňovat přírodu a okolní prostředí. V případě porušování právních předpisů platných v ČR nebo cílovém státu či při hrubém porušování pokynů Průvodce je Průvodce nebo Oprávněná osoba oprávněna Klienta vyloučit z moto-výpravy.

3.5 Klient plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky v jeho cestovních dokladech, stejně tak jako při nedodržení vízových, devizových, hygienických, zdravotních, očkovacích a jiných právních předpisů platných v cílové zemi. V případě, že Účastník nemá již na srazu potřebné formality k vycestování nebo podstatnou část výbavy, nutnou pro zvládnutí Výpravy, může průvodce zamítnout jeho pokračování na moto-výpravě a vyloučit jej z moto-výpravy.

3.6 Program motovýpravy je stanoven před jejím zahájením jen rámcově. Klient respektuje, že jistá živelnost utváření programu za chodu moto-výpravy k moto-výpravě patří. Klient souhlasí i s podstatnými změnami programu, pokud o nich průvodce z oprávněných důvodů rozhodne, nebo pokud se většina klientů vysloví pro změnu programu.

3.7 Domnívá-li se klient, že průvodcovské služby trpí vadami, je povinen tuto skutečnost průvodci sdělit bez zbytečného odkladu a tím umožnit průvodci sjednat nápravu. Tyto vady lze uplatnit pouze po dobu trvání poskytované služby.

3.8 Skutečnost, že klient z důvodů na své straně nevyužije průvodcovských služeb nebo jejich části u něj nezakládá nárok na slevu ze sjednané ceny průvodcovských služeb.

3.9 V případě, že dojde k vyloučení klienta z moto-výpravy z výše uvedených důvodů, nemá klient nárok na náhradu jakékoliv škody a ani na vrácení již uhrazených částek.

4. Odstoupení od smlouvy a odstupné

4.1 Průvodce má před zahájením poskytování průvodcovských služeb právo odstoupit od smlouvy z důvodů jeho vlastní vážné nemoci či úrazu nebo vážné nemoci, úrazu či úmrtí člena rodiny a pokud za sebe nesežene zástupce. Stejné právo má průvodce v případě, že počet klientů z jakéhokoli důvodu klesne pod požadované minimum. V těchto případech je povinen klientovi vrátit sjednanou cenu průvodcovských služeb. Jednal-li průvodce pro klienta v souvislosti s moto-výpravou rovněž jako zprostředkovatel jiných cestovních služeb, je oprávněn započíst si odměnu za zprostředkování v předem dohodnuté výši.

4.2 Průvodce má rovněž právo odstoupit od smlouvy kdykoliv během poskytování průvodcovských služeb, jestliže klient nedodrží povinnost podle smlouvy, zejména bude-li permanentně vykazovat známky sociální nepřizpůsobivosti a bezohlednosti vůči průvodci nebo ostatním klientům. Klient v tom případě nemá nárok na vrácení sjednané ceny průvodcovských služeb.

4.3 Klient má právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu před zahájením poskytování průvodcovských služeb. Je ale povinen platit:

  1. odstupné ve výši 30% ze sjednané ceny, pokud za sebe najde náhradníka
  2. odstupné ve výši 50% ze sjednané ceny, pokud za sebe nenajde náhradníka
  3. odstupné ve výši 80% ze sjednané ceny, pokud odstoupí od smlouvy později než 30 dnů před zahájením poskytování průvodcovských služeb
  4. odstupné ve výši 100% ze sjednané ceny, pokud odstoupí od smlouvy později než 7 dnů před zahájením poskytování průvodcovských služeb.

4.4 V případě soukromé/privátní moto-výpravy je klient povinen zaplatit odstupné ve výši 100 % ze sjednané ceny, pokud skupina nenajde za odstupujícího klienta vhodného náhradníka. Jakýkoliv nedoplatek ze strany odstupujícího klienta před konáním moto-výpravy automaticky navyšuje sjednanou cenu průvodcovských služeb všech zbývajících účastníků privátní moto-výpravy poměrným dílem ve výši „nedoplatek/zbývající počet účastníků“.

5. Náhrada újmy

5.1 Průvodce nenese odpovědnost za újmu na životě, zdraví ani majetku způsobenou během výpravy jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce.

5.2 Klient je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku újmy jeho vlastní, dalších klientů, průvodce ani třetích osob.

5.3 Povinnost průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1 V případě, že dojde mezi průvodcem a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr.coi.cz

Ke zvýšení kvality webu a k analytickým účelům využíváme soubory cookies.